Beslut och val vid årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där medlemmarna bestämmer inriktningen på verksamheten och styrelsen redovisar det gångna verksamhetsåret.

Vid årsmötet 18 februari redovisade styrelsen 2017 års verksamhet genom verksamhetsberättelsen och bokslutet vilka godkändes av årsmötet.

Två motioner hade kommit in till årsmötet, båda av Jan-Erik Wiberg. Den första vara ett förslag att Järla ska ta fram en mountainbikeorienteringskarta för Nackareservatet och den andra ett förslag att årsmötet ska ligga i mars i stället för i februari. Årsmötet beslutade om avslag för båda motionerna.

Tack vare den goda ekonomin i föreningen hade styrelsen lagt fram två egna förslag. En om gratis startavgifter för alla medlemmar och en om att städning av Järlagården ska skötas av en städfirma. Årsmötet röstade först om hur många av styrelsens förslag som skulle kunna bifallas vilket blev en. Därefter beslutade årsmötet att bifalla förslaget om extern städning vilket kommer att igångsättas senare under 2018.

Då styrelsens förslag om gratis startavgifter för alla på så sätt aldrig kom upp till diskussion eller beslut fick styrelsen istället ett uppdrag om att komma med ett nytt förslag i ämnet vid nästa årsmöte.

Vidare beslutade årsmötet att samma medlemsavgifter ska gälla 2019 som för 2018 och att bestämmelserna för startavgifter i tävlingar ska vara desamma som nuvarande.

Slutligen gjordes val till styrelsen och andra centrala funktionärer. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande 1 år:
Fredrik Brandhorst (omval)

Ledamöter 2 år:
Leif Lundin (omval) Oscar Wiberg (omval) Gunilla Kreiss (nyval)

Suppleant 1 år:
Stina Haraldsson (nyval)

Erik Mattsson, Ola Henriksson och Emil Wipp har 1 år kvar på sin mandatperiod

Revisor 1 år:
Jan-Erik Wiberg (omval)

Revisorssuppleant 1 år:
Olle Boström (omval)

Valberedning 1 år:
Anders Asplund (omval), Peter Hemmyr (omval), Anna Forsberg (nyval)

 

/Fredrik Trahn