Information från styrelsen 2020-04-23

Hej alla Järlamedlemmar!

Styrelsen har kommit igång med arbetet efter årsstämman och en punkt som vi alla i styrelsen tycker är viktig är dialogen med er medlemmar. Vi avser därför att löpande informera om styrelsens arbete.

Utöver att en del av oss behöver sätta sig in i verksamheten har vi fått en flygande start då Covid-19 skapar en del osäkerhet på många plan och så även för Järla Orientering. En stor osäkerhet vi har framöver är relaterad till våra intäkter. Vi har fått ställa in Stockholms Brantaste och StOF-sommarläger och uthyrningen av Järlagården har i princip helt stannat av. Vidare finns en osäkerhet i hur pandemin utvecklas framåt vilket även kan få stor påverkan på Sicklaloppet och Stafett-DM.

Samtidigt minskar givetvis också våra kostnader eftersom tävlingssäsongen under våren är inställd och kostnader runt verksamheten minskar. Styrelsen är dock av uppfattningen att vi trots detta kommer behöva se över våra kostnader noggrant som en försiktighetsåtgärd. En konsekvens blir då att vi är tvungna att begränsa kostnadsbudgeten ytterligare för föreningen och dess kommittéer under en period framåt för att säkerställa föreningens likviditet och ekonomi över tid. 

Utöver ekonomifrågan har vi även gått igenom de utmaningar vi har med Järlagården och det underhåll som behöver göras på kort sikt för att skapa en säker miljö för oss medlemmar men även för gäster vid exempelvis uthyrning. Den stora frågan har varit att säkerställa tillräckliga utrymningsvägar och därför har vi beslutat att göra vissa elarbeten för brandsäkring samt att bygga en utrymningstrappa från balkongen. Sedan tidigare har en del lås bytts ut och nu kommer dessa att kopplas så att utrymningsvägarna säkert fungerar. Mer information om ändrad funktion kommer när detta arbete är klart. 

I övrigt är Järlagården i behov av underhåll och förbättringar. Järlagårdskommittén med Sofia Gerholm och Henrik Nyberg kommer att se över behoven och en plan för åtgärder ska tas fram i samråd med styrelsen. Det kan komma att bli aktuellt att uppta lån för nödvändiga investeringar. Styrelsen kommer att verka för att det finns ekonomiska medel på både kort och lång sikt för en väl underhållen och fungerande Järlagård. 

Från styrelsens sida vill vi rikta ett stort tack till Matts Andrée som tillsammans med Anders Hall och Harald Stjernström gjort en jätteinsats under hösten och vintern genom att förnya stödmuren och modernisera elljuset för nedfarten från elljusspåret till Järlagården. 175 ideella arbetstimmar gör att vi kan se fram mot många ljusa vinterkvällar i lampornas sken! 

Vi vill också rikta ett tack till 25-talet medlemmar som hjälpte till med allehanda arbeten på Järlagården i måndags. 

Det är fantastiskt att se allt engagemang för vår förening. TACK!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen