Trafiksäkerhetspolicy

Järla Orientering ställer sig helt bakom Riksidrottsförbundets gällande trafiksäkerhetspolicy och vill särskilt trycka på följande punkter ur denna:

 • Att alla transporter i samband med idrottsverksamhet ska ske med erfarna förare, trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbe­stämmelser, anpassa hastigheten, eco-driving (köra ekonomiskt och miljöanpassat) och total trafiknykterhet.
 • Att alla som cyklar till och från idrottsverksamhet bör ha cykel­hjälm, alla under 15 år ska (enligt ny lagstiftning fr o m 1 januari 2005) ha cykelhjälm.
 • Att hyrbilar skall vara anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) och uppfylla dess regler och policys. Bussar skall vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.
 • Att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata per­sonbilar till och från träning – och tävlingsverksamhet. Att i sådana sammanhang vidta extra försiktighet och så långt som möjligt färdas med personbilar som har så lite miljöpåverkan som möjligt och så hög säkerhet som möjligt.
 • Att idrottsförbund och idrottsföreningar i samarbete med kom­muner och lokala polismyndigheter kartlägger trafikmiljön till-, från, och runt idrottsanläggningar, t ex säkra cykel- och gångvägar.
 • Att idrottsverksamhet på vägar och gator bör separeras från trafik. Ansvarig idrottsorganisation bör ge tydliga riktlinjer till aktiva, ledare och publik då idrottsverksamhet bedrivs i trafikmiljö. Enskild idrottsutövning på gator och vägar sker under eget ansvar.
 • Att idrottsförbund och idrottsföreningar informerar idrottsaktiva om vikten att efter fysiskt ansträngande idrottsaktivitet vara utvilad innan denne sätter sig bakom ratten eller styret och beger sig ut i trafiken.
 • Att idrottsförbund och idrottsföreningar i samarbete med kommun och lokal polismyndighet verkar för trafiksäker miljö i samband med arrangemang som genererar mycket trafik.

För Järla Orientering betyder detta särskilt:

 • Att de bilförare som skjutsar till träning och tävling skall iaktta punkterna ovan – inte minst vid de korta transporterna till närbelägna träningar.
 • Att de som planerar resor till tävlingar som innehåller nattorientering eller är belägna långt bort skall tänka på att det måste finnas lämpliga – ej trötta – bilförare för hemresan. Bilförare som inför en resa känner sig trött, sjuk eller på annat sätt inte i bästa form för att köra skall självmant be någon annan överta förarplatsen.
 • Att den fjärde punkten i RF:s policy i hög grad gäller även vuxna passagerare
 • Att våra arrangemang skall planeras med hänsyn till trafiksäkerhet såväl vad det gäller trafik till och från som säkerhet för deltagarna vid vägpassager o.d.

Järla Orienterings värdegrund är:

Vi står för trivsel och kamratskap där alla visar respekt för varandra. Kvalitet ska genomsyra verksamheten. Fair play ska prägla medlemmarnas relationer till orienteringssporten och omvärlden.

Vår trafiksäkerhetspolicy bygger på denna värdegrund. Trivsel och kamratskap gynnas av trevliga resor i säkert framförda fordon, att köra säkert är att visa respekt för passagerarna och deras anhöriga, väl planerade resor ger god kvalitet och det är fair play att följa trafikreglerna.

Styrelsen i Järla Orientering har vid möte den 31 maj 2010 beslutat att denna policy skall gälla och att alla bilförare i klubben med sin namnteckning skall bekräfta att de tagit del och accepterat den.

Ladda ner Tarfikpolicyn som pdf-fil