Gruppindelning / färger

ungdomar_2Träning och tävling bedrivs på olika nivåer enligt ett klassificeringssystem som går från grönt till svart. Grön nivå är den enklaste orienteringen och erbjuds till exempel i inskolningsklass medan svart nivå gäller från tävlingsklasser från 17 år och uppåt. Däremellan finns ett antal steg som är anpassade till den Utvecklingstrappan som är kopplad till barns och ungdomars fysiska och orienteringstekniska utveckling. För ungdomar upp till 16 år bedrivs träning och tävling på nivåerna grön till violett vilka beskrivs nedan. Beroende på de individuella förutsättningarna och hur länge man orienterat kan man välja en enklare nivå än den som följer åldersindelningen och som ligger till grund för svårighetsnivån i tävlingsklasserna.

När vi tränar tillhör man en åldersgrupp men man kan välja en annan nivå på övning än den som normalt gäller t ex om man är ny inom orienteringssporten.

Den orienteringstekniska utmaningen påverkas av faktorer som

  • Val av terräng
  • Kontrollernas läge, typ och storlek
  • Andelen orienteringsmoment på sträckorna
  • Kartläsningsmoment och vägvalsmoment

Nedan följer en kort beskrivning av de olika nivåerna. Inom parentes anges åldersintervall som är vanliga vid val av nivå men som beskrivits ovan kan avvikelser förekomma. Klickar du på rubriken kommer du till en tydligare förklaring av vad de olika färgerna innebär. För en beskrivning av vilka nivåer som gäller för respektive tävlings- och motionsklass se avsnittet Tävling.

Grön nivå (7-8 år)

Banorna går i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.

Kontrollerna på grön bana är alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.

Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.

Vit nivå (9-10 år)

Terrängvalet är detsamma som för grön bana, det vill säga tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader och så vidare.

Kontrollerna på en vit bana markerar avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.

Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.

Gul nivå (11-12 år)

Gul bana går något svårare terräng, men framkomligheten är fortfarande vara god.

Terrängen består av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande.

Kontrollpunkterna utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.

En säker uppfångare finns bakom kontrollen.

Orange nivå (13-14 år)

För orange bana är terrängen lättframkomlig, måttligt kuperad och består av skogsmark med inslag av kulturmark. Terrängdetaljerna är tydliga.

Jämfört med grön, vit och gul bana används svårare kontrollpunkter, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter. En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom finns också.

Violett nivå (15-16 år)

All typ av terräng förekommer. Mycket fysiskt krävande terräng undviks. Alla typer av kontrollpunkter används.

  • Jämfört med Orange bana ställer violett bana ökade krav på förmågan att
  • sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet.
  • ta kontroller utan tydliga uppfångare bakom. Inläsningsmöjlighet ska dock finnas inom rimligt avstånd.
  • att använda rätt teknik vid kontrolltagningen.